Wajibkah untuk Zakat Mal?

DEPOKPOSZakat mal (harta) ialah zakat berupa harta yang wajib ditunaikan (dikeluarkan) bagi pemilik harta setiap satu tahun sekali, dari setiap banyaknya harta maka harus ada beberapa harta yang wajib dikeluarkannya yang dimiliki tersebut sudah mencapai nisab dan sudah mencapai haul, apakah itu nisab? yaitu batas minimal harta apakah sudah wajib menunaikan zakat atau belum dan harta apa saja yang akan dikeluarkan.

Rukun dari zakat mal yaitu niat untuk mengeluarkan zakat harta karna segala amal ibadah yang kita lakukan tanpa niat tidak akan jadi karna niat merupakan bagian pokok dari semua macam ibadah termasuk ketika kita akan mengeluarkan zakat mal (harta), ada pemberi zakat (muzaki), ada penerima zakat (mustahik), ada harta yang dizakatkan ada tidak, sudah nisab belum dan sudah mencapai satu tahun belum.

Syarat wajib zakat ialah beragama islam, hartanya sudah mencapai nisab, hartanya sudah mencapai haul. Harta yang wajib dizakati yaitu binatang ternak, emas dan perak, harta perniagaan, hasil pertanian, rikaz (barang temuan), hasil tambang yang dimana pada macam macam ini wajib dizakatkan dengan ketentuan tertentu yang sudah diajarkan agama islam dan jika sudah mencapai nisab,haulnya.

Pada surat At-taubah ayat 60 sudah dijelaskan zakat akan diberikan oleh fakir miskin, amil, mualaf (orang yang baru memasuki agama islam), budak, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Zakat dapat juga berupa bahan pokok, misal ada seseorang mustahik yang memerlukan bahan pangan, maka zakat yang dikeluarkan boleh berupa beras, minyak, dan kebutuhan pokok lainnya.

Nayla Nur Ramadhani, STEI SEBI